تور دبی

تاریخ رفت : ۱۸ مهر ۱۳۹۷

ناریخ برگشت : ۲۱ مهر ۱۳۹۷

مدت اقامت : ۳ شب و ۴ روز

۹۷ ﻣﻬﺮ ۲۹ و ۲۸ و ۲۷ و ۲۶ و ۲۶ و ۲۵ و ۲۴ و ۲۳ و ۲۲ و ۲۱ و ۲۰ و ۱۹ و ۱۸ : ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﺖ ﻫﺎی

۹۷ آﺑﺎن ۲ و ۱ و ﻣﻬﺮ ۳۰ و ۲۹ و ۲۸ و ۲۷ و ۲۶ و ۲۵ و ۲۴ و ۲۳ و ۲۲ و ۲۱ : ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺎی

۱۷:۰۰ : ﺳﺎﻋﺖ رﻓﺖ

۱۲:۰۰ : ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ

سفر هوایی – هواپیمایی ماهان