مدارک جهت اخذ ویزای استرالیا

۱ – پاسپورت با حداقل یکسال اعتبار 

۲ – دو قطعه عکس ۵ /۴ × ۵ / ۳

۳ – شناسنامه

۴ – مدارک شغلی ( کارمند بخش دولتی  حکم کار گزینی – کارت پرسنلی – ۶ عدد فیش حقوقی

بخش خصوصی ( گواهی شغلی – روزنامه رسمی – آگهی تاسیس – آخرین روزنامه رسمی – قبض پرداخت مالیات  – لیست بیمه پرسنل و در صورت داشتن قرارداد شرکت با شرکت های دیگر)

مشاغل آزاد : ( جواز کسب – قبض پرداخت مالیات – اجاره نامه یا سند مالکیت محل فعالیت – لیست پرسنل – کاتالوگ – تائیدیه

جواز از اتحادیه )

۵ – سند مالکیت منزل

۶ – سند ازدواج

۷ – سابقه بیمه

۸ – دفترچه بیمه

۹ – پرینت بانکی  ۶ ماه گذشته

۱۰ – تمکن مالی

۱۱ – در صورت داشتن سهام

۱۲ – در صورت دارا بودن سپرده بانکی

۱۳ – کارت پایان خدمت

۱۴ – سند ماشین

تذکر : شرکت هایی  که جزء تحریم می باشد مدارک شغلی نباید ارائه گردد .