آژانس مسافرت هوایی و جهانگردی رایکا گشت بلیط هواپیما | شماره حساب ها

کد اخبار

شماره حساب بانک پاسارگاد:

۲۳۰۸۰۰۰۱۲۴۷۴۶۱۰۱

شماره کارت بانک پاسارگاد:

۵۰۲۲-۲۹۱۰-۵۱۷۸-۶۰۴۲

شماره شبا بانک پاسارگاد:

IR4505700230800124746101

نام صاحب حساب:

علی بخشی

شماره حساب بانک پاسارگاد

۲۳۰۸۰۰۰۱۲۴۷۴۶۱۰۱

شماره شبا

IR45057002308001247610101

شماره کارت بانک پاسارگاد

۶۰۴۲۵۱۷۸۲۹۱۰۵۰۲۲

نام صاحب حساب

علی بخشی